ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2020

Primaria com. BUGHEA DE JOS , jud.  ARGEȘ , in baza HCL  nr. 7 / 30  iunie 2016, privind intocmirea si depunerea unei cereri de finantare in cadrul     Apelului de proiecte nr. 1 („ DLI in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand comunitatii rome”), Axa prioritara 4 – Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investitii 9.ii, Obiectivul specific 4.1(2), intentioneaza stabilirea unui parteneriat in scopul elaborării, depunerii spre finanţare şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman ( POCU) 2014-2020,

Axa prioritara 4.

Obiectivul general/specific al proiectului precum si scopul cererii de finantare si activitatile sunt specificate in ghidurile generale si specifice POCU.

Activitatile proiectului pentru care se solicita parteneri sunt urmatoarele:

-          activități/ sub-activități în domeniul educației

-          activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă

-          activități/ sub-activități în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale)

-          activități/ sub-activități în domeniul combaterii discriminării și  promovării multiculturalismului

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte).

Conform ghid solicitant criteriile de selectie sunt :

1.      Capacitate operationala                             35 puncte

2.      Capacitate financiara                                 35 puncte

3.      Experienta specifica                                  30 puncte

 

Entităţile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie şi o Fişă de informaţii suplimentare privind experienţa în elaborarea si implementarea unor proiecte cu finantare UE, până pe data de 17 iulie .2016  ora 10.00, la sediul Primariei comunei Bughea de Jos , jud. Argeș

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primariei comunei Bughea de Jos  tel./ fax  0248 – 536808 , 0248 - 537480 e- mail: primariabugheadejos@yahoo.com

Persoana de contact: Trandafir Eugeniu , tel 0248 – 536808 , 0248 - 537480  e-mail .. primariabugheadejos@yahoo.com

 

Data: 7 iulie ./2016

 

 

SOLICITARE DE OFERTA

 

Primaria com. .Bughea de Jos , jud. Argeș , in baza HCL  7 / 30 iunie 2016, privind intocmirea si depunerea unei cereri de finantare in cadrul Apelului de proiecte nr. 1 („ DLI in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand comunitatii rome”), Axa prioritara 4 – Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investitii 9.ii, Obiectivul specific 4.1(2), intentioneaza achizitionare prin procedura de achizitie directa, in conformitate cu prevederile Legii achizitiilor publice,  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de servicii:

 

Servicii de intocmire a analizei la nivelul comunitatii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finantare (activitate preliminara) Cod CPV 98110000-7

 

1.Procedura aplicata – achizitie directa

2. Obiectul achizitiei -  Servicii de intocmire a analizei la nivelul comunitatii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finantare (activitate preliminara) Cod CPV 98110000-7

3. Sursa de finantare a achizitiei – finantare POCU

4. Termen de finalizare a achizitiei – 16/05/2015

5. Pretul achizitiei va fi exprimat in lei(fara TVA) – Pretul ofertei este ferm in lei.

6. Criteriu de atribuire – Pretul cel mai scazut

7. Perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile

8. Plata pentru serviciile prestate se va efectua in situatia aprobarii la finantare a cererii de proiect in termen de max. 60 calendaristice de la data inceperii implementarii proiectului.

 

Oferta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1.      Detalierea serviciilor ofertate

2.      Procedura de colectarea datelor de referință prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor minime pentru identificarea comunității/ zonei vizate prin proiect ca fiind comunitate/ zonă marginalizată cu populație romă. Colectarea acestor date se va face pe baza unui chestionar care trebuie să conțină informații în măsură să permită calculul indicatorilor cheie din Tabelul 1, la nivelul comunității marginalizate vizate prin proiect, precum și procentul solicitat în ceea ce privește numărul de persoane aparținând minorității rome (Anexa A: Model orientativ de chestionar de cercetare pe teren pentru studiul de validare).

3.      Analiza comunității se va face in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Oferta financiara in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. Entităţile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie şi o Fişă de informaţii suplimentare privind experienţa în elaborarea si implementarea unor proiecte cu finantare UE, până pe data de 17 iulie .2016  ora 10.00, la sediul Primariei comunei Bughea de Jos , jud. Argeș

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primariei comunei Bughea de Jos  tel./ fax  0248 – 536808 , 0248 - 537480 e- mail: primariabugheadejos@yahoo.com

Persoana de contact: Trandafir Eugeniu , tel 0248 – 536808 , 0248 - 537480  e-mail .. primariabugheadejos@yahoo.com

         Data: 7 iulie ./2016