26 aug. 2016 - Anunt de selectie partener Pocu 2014-2020 Axa prioritara 4

 

Anunț de Selecție Partener

PENTRU PROIECT POCU 4.1: REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN COMUNITATILE MARGINALIZATE IN CARE EXISTA POPULATIE APARTINAND MINORITATII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MASURI INTEGRATE

 

 

 

 

 

 1. CONTEXT

Comuna Bughea de jos, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Axei prioritare 4 din POCU - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.1 – “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

 

În conformitate cu:

 1. Dispozițiile art. (28) și (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Prevederile articolului 34, alin. (6), (7) și (8) din Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”  - Aprilie 2016
 4. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1- “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.”
 5. Metodologia privind selecția partenerilor privați pentru proiecte finanțate din Fonduri Structurale elaborată de Primăria Comunei Bughea de Sus.

 

Comuna Bughea de Jos, organizează selecția de parteneri privați pentru un proiect în cadrul Axei prioritare 4 din POCU - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.1 – “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

Partenerul 1va fi selectat din rândul organizațiilor non-guvernamentale cu experiență specifică în domeniul educației, combaterii discriminării și promovării interculturalității.

Partenerul 2 va fi selectat din rândul organizațiilor non-guvernamentale sau societăților cu experiență specifică în domeniul ocupării, pe componentele de formare profesională și mediere pe piața muncii.

Partenerul 3va fi selectat din rândul organizațiilor non-guvernamentale cu experiență specifică în domeniul serviciilor integrate socio-medicale, cu accent pe experiența în furnizarea de servicii de asistență comunitară medicală.

 

 1. TIPUL PROIECTULUI

Proiectul va fi un grant implementat în Regiunea Sud Muntenia finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1- “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.”

 

 1. OBIECTIVUL SPECIFIC AL APELULUI POCU 4.1

Obiectivul specific al programului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 

 1. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului se referă la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Bughea de jos, în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, care vizează domenii precum: accesul la educație, accesul pe piața muncii, antreprenoriat, servicii medico-sociale, asistență juridică și combaterea discriminării.

 1. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI
 2. Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate;
 3. Activitatea 2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața munciiprin măsuri integrate pentru găsirea unui loc de muncă;
 4. Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatuluiîn cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
 5. Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii socio-medicale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;
 6. Activitatea 5. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte;
 7. Activitatea 6. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuitale persoanelor din grupul țintă
 8. Activitatea 7. Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovarea interculturalității, acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, precum și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

 

 

 1. ACTIVITĂȚILE ÎN CARE VOR FI IMPLICAȚI PARTENERII

Partenerul 1va fi implicat în următoarele activități ale proiectului:

 • Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație:educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate
 • Activitatea 7.Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovarea interculturalității, acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, precum și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

 

Partenerul 2va fi implicat în următoarele activități ale proiectului:

 • Activitatea 2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața munciiprin măsuri integrate pentru găsirea unui loc de muncă;

 

Partenerul 3va fi implicat în următoarele activități ale proiectului:

 • Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii socio-medicale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;

 

 1. PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR

Comuna Bughea de Sus, organizează selecția entităților cu personalitate juridică înregistrate în România, în vederea depunerii cererii de finanțare implementării   unui proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Obiectivul Specific 4.1 – “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

1. PROFILUL PARTENERILOR

Partenerul 1

Tipul organizației

Organizație non-guvernamentală

Capacitate operațională

Partenerul deține experiență relevantă specifică în domeniul educației, combaterii discriminării și promovării interculturalității de minim 3 ani.

Partenerul propune experți cheie cu experiență relevantă pentru activitățile în care va fi implicat.

Capacitate financiară

Partenerul deține o capacitate financiară de minim 300.000 euro, în conformitate cu Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” – Aprilie 2016, conform situațiilor financiar-contabile din ultimii trei ani fiscali.

 

Partenerul 2

Tipul organizației

Organizație non-guvernamentală sau societate

Capacitate operațională

Partenerul deține experiență relevantă specifică în domeniul ocupării, pe componentele de formare profesională și mediere pe piața muncii

Partenerul propune experți cheie cu experiență relevantă pentru activitățile în care va fi implicat.

Capacitate financiară

Partenerul deține o capacitate financiară de minim 400.000 euro, în conformitate cu Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” – Aprilie 2016, conform situațiilor financiar-contabile din ultimii trei ani fiscali.

Partenerul 3

Tipul organizației

Organizație non-guvernamentală

Capacitate operațională

Partenerul deține experiență relevantă specifică în domeniul serviciilor integrate socio-medicale, cu accent pe experiența în furnizarea de servicii de asistență comunitară medicală.

Partenerul propune experți cheie cu experiență relevantă pentru activitățile în care va fi implicat.

Capacitate financiară

Partenerul deține o capacitate financiară de minim 100.000 euro, în conformitate cu Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” – Aprilie 2016, conform situațiilor financiar-contabile din ultimii trei ani fiscali.

 

2. DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
  1. statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada că participantul desfășoară acțiuni relevante pentru necesarul de activități cuprins în prezentul anunț de selecție;
  2. situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii trei ani fiscali (bilanțuri contabile pentru 2013, 2014 și 2015).
  3. dovada înregistrării ca furnizor de formare profesională acreditat ANC – doar pentru Partenerul 2;

 

 1. În original:
  1. Anexa  1 - Cerere de participare completată și semnată;
  2. Anexa  2 - Fișa partenerului completată și semnată, din care să reiasă experiența și expertiza organizației, capacitatea financiară și operațională prin evidențierea veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali, conform situațiilor financiar-contabile, precum și valoarea adăugată pe care organizația o poate aduce proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor sale.
  3. Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere că participantul nu se încadrează în situațiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114 (2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situațiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 și art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;
  4. Anexa 4 - declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul de a asigura resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
  5. CV-urile Europass în limba română ale experților cheie propuși de participant pentru proiect, cu menționarea domeniului de expertiză la rubrica “Locul de muncă vizat”.

 

3.  ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

 Înscrierea candidaților se face prin înregistrarea și depunerea personală a dosarului individual de participare la Secretariatul Primăriei -          

                                                   Trandafir Eugeniu - 0760239410

Persoană de contact: Tanasescu Ion - Dorel - 0766393620

                                     Oancea Bogdan - 0766393629                        

              E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

              Telefon:/fax .: 0248536808:0248537480

 1. Data limită de depunere a dosarelor individuale de participare este:
 2. Procedura de selecție va fi deschisă la nivel național, adresându-se tuturor candidaților,fără discriminare în funcție de naționalitate, religie, gen etc., iar competiția între candidați se va asigura pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării și aplicării criteriilor de selecție.

 

4. EXPERȚII CHEIE PROPUȘI

Candidații vor depune CV-urile pentru poziții de experți cheie. CV-urile adiționale prezentate pentru alte domenii decât cele în care va fi implicat partenerul nu vor fi luate în considerare.

 

5. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați „Admiși” participanții care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte. Vor fi declarați „Respinși” participanții care întrunesc mai puțin de 70 de puncte. Vor fi declarați câștigători participanții „Admiși” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată.

 

6. ANUNȚAREA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anunțarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor individuale de participare se face în termen de trei zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei Comunei Bughea de  jos /www.primariabugheadejos.ro/, fiind disponibile și la Secretariatul Primăriei.

 

7. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. După analizarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe website-ul Primăriei Comunei Bughea de jos,http://www.primariabugheadejos.ro/ și afișate la Secretariatul Primăriei în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării acestora.

 

 

 

8. Anexe

Anexa 1 – Cerere de participare

Anexa 2 – Fișa partenerului

Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere privind situațiile de excludere

Anexa 4 – Declarație de angajament privind capacitatea financiară și operațională

Anexa 5 – Grila de evaluare

 

 

 

 

Semnătură                                                                                                                          Dată

Ss indescifrabil                                                                                                                           26.08.2016