26 aug. 2016 - Cerere de participare Anexa 1 POCU 2014-2020

Anexa 1

 

 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE

 

 

 

 

 

 

Denumire participant..............................................................................................................................................,

cu sediul în....................................................................................................................................................................,

document de înființare: .........................................................., Cod Unic de Înregistrare..........................., Cont bancar nr................................................................................................., deschis la Trezoreria/Banca ...................................................................................,  reprezentat de ....................................................................., posesor CI Serie.................. Nr. ................., CNP.................................................................................................... cu domiciliul în............................................................................, în calitate de .................................................. Telefon.................................................................................., E-mail ........................................................................,

 

solicit participarea la selecția partenerului Comunei Bughea de Jos pentru proiectul finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1- “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.”

 

 

 

 

Semnătură

 

Dată